T&S d.o.o.
    Parmova 53
    Ljubljana
T: 01/ 839 46 60
M: 041/ 740 856
E: ts@siol.net

    www.upravljanje-objektov.si

      Domov
    O PODJETJU:
      Področja delovanja
      Kontakti
    STORITVE:
      Organizacijske in admi-
        nistrativne storitve
      Pravne storitve
      Finančno-računovodske
        in knjigovodske storitve
      Tehnične storitve
      Dodatne storitve
 

 

 

     Izdelava: © DigiArs

 

Že 20 let upravljamo ter vzdržujemo več-stanovanjske zgradbe, objekte, naselja in poslovne stavbe v Ljubljani z okolico                

 

INFORMACIJE ZA STANOVALCE
PRAVILNIK O STANDARDIH VZDRŽEVANJA STANOVANJSKIH STAVB IN STANOVANJ

 
Na podlagi drugega odstavka 8. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03) izdaja minister za okolje, prostor in energijo

P R A V I L N I K
o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

1. člen
(vsebina urejanja)

Ta pravilnik določa standarde vzdrževanja za večstanovanjske stavbe, oskrbovana stanovanja za starejše ter za stanovanjske stavbe, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (v nadaljevanju: stanovanjske stavbe in stanovanja).

2. člen
(standardi vzdrževanja)

Standardi vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj za dobo njihovega trajanja 60 let (amortizacijska doba) ter opremljanja in vzdrževanja zemljišča stanovanjske stavbe so opredeljeni v prilogah št. 1 in 2, ki sta sestavni del tega pravilnika. Ti standardi opredeljujejo orientacijsko dobo trajanja elementov, gradbenih konstrukcij, instalacij, naprav in opreme ter opis del, ki jih je treba opravljati za doseganje predvidene življenjske dobe posameznega elementa.

3. člen
(vzdrževanje)

Vzdrževanje po tem pravilniku pomeni izvedbo vseh del, ki so potrebna za to, da se ohranjajo stanovanjske stavbe in stanovanja kot celote v dobrem stanju in omogočajo njegovo uporabo.

4. člen
(redna vzdrževalna dela manjše vrednosti)

Redna vzdrževalna dela manjše vrednosti, za katerih izvedbo mora upravnik skrbeti sproti, vendar zanje ne potrebuje sklepa etažnih lastnikov, so navedena v prilogi št. 3, ki je sestavni del tega pravilnika.

5. člen
(doba trajanja elementov)

Posameznemu elementu se uporaba lahko podaljša, če le-ta tudi po predvideni normalni dobi trajanja še služi svojemu namenu.

6. člen
(vzdrževanje, ki bremeni najemnike stanovanj)

Ta pravilnik opredeljuje tudi obseg vzdrževanja najemnih stanovanj v delu, ki odpade na najemnike, kar je razvidno iz 7. stolpca preglednice št. 1 in 2.

7. člen
(obratovalni stroški)

Obratovalni stroški po tem pravilniku so stroški v zvezi z dobavami in storitvami, potrebnimi za zagotovitev pogojev za bivanje v stanovanju (individualni obratovalni stroški) in v stavbi kot celoti (skupni obratovalni stroški).
Vsakokratni uporabnik stanovanja plačuje obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo zlasti plačila za storitve, navedene v prilogi št. 4, ki je sestavni del tega pravilnika.

8. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih normativih ter standardih za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš ter poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 39/83 in 3/84).

9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-275/01

Ljubljana, dne 19. januarja 2004.

EVA 2003-2511-0164

mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

 

 

T&S d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana, Tel: 01/839-46-59, 041-740-856, ts@siol.net, www.upravljanje-objektov.si

 

    INFO ZA STANOVALCE:
     Kdo sprejme načrt
       vzdrževanja
     Informacije o rezervnem
       skladu
     Pravilnik o vzdrževanju
       stavb
     Obrazec za prijavo
       stanovalcev
 
     Obrazec SEPA za plačilo
       preko trajnika
 
     Pripombe in nasveti
       stanovalcev za boljše
       sodelovanje
 
    FOTOGALERIJA