T&S d.o.o.
    Parmova 53
    Ljubljana
T: 01/ 839 46 60
M: 041/ 740 856
E: ts@siol.net

    www.upravljanje-objektov.si

      Domov
    O PODJETJU:
      Področja delovanja
      Kontakti
    STORITVE:
      Organizacijske in admi-
        nistrativne storitve
      Pravne storitve
      Finančno-računovodske
        in knjigovodske storitve
      Tehnične storitve
      Dodatne storitve
 

 

 

     Izdelava: © DigiArs

 

Že 20 let upravljamo ter vzdržujemo več-stanovanjske zgradbe, objekte, naselja in poslovne stavbe v Ljubljani z okolico                

 

INFORMACIJE ZA STANOVALCE

  
KDO SPREJME NAČRT VZDRŽEVANJA:

Načrt vzdrževanja pripravi upravnik, etažni lastniki pa določijo vzdrževalna dela, ki se bodo opravila. Dogovorijo se tudi za način zagotavljanja denarnih sredstev z vplačili v rezervni sklad. Načrt vzdrževanja sprejmejo etažni lastniki za obdobje najmanj enega leta in največ pet let.

Če katerikoli etažni lastnik meni, da načrt vzdrževanja ne zagotavlja ohranjanja pogojev za bivanje v posameznem delu ali osnovnega namena večstanovanjske stavbe kot celote, lahko predlaga, da sodišče v nepravdnem postopku naloži preveritev ustreznosti načrta vzdrževanja izvedencu

Če etažni lastniki ne sprejmejo načrta vzdrževanja, lahko katerikoli etažni lastnik predlaga, da stanovanjska inšpekcija začasno določi etažnim lastnikom načrt vzdrževanja.

 
INFORMACIJE O REZERVNEM SKLADU:

Kaj je rezervni sklad:

Rezervni sklad je instrument stanovanjskega zakona (14. oktobra 2003) za zagotavljanje vzdrževanja večstanovanjskih stavb. V rezervnem skladu se mesečno zbirajo sredstva lastnikov stanovanj v večstanovanjskih stavbah, za njihovo vzdrževanje. Namen rezervnega sklada je zagotoviti vzdrževanje stanovanjskega fonda, hkrati pa porazdeliti stroške lastnikov na daljše obdobje.

Kdo upravlja s sredstvi rezervnega sklada:
Novi stanovanjski zakon določa upravniku, da se vsa vplačila etažnih lastnikov v rezervni sklad vodijo na posebnem transakcijskem računu. Če upravnik opravlja upravniške storitve za več večstanovanjskih stavb, mora za sredstva rezervnega sklada voditi knjigovodsko ločeno evidenco za vsako stavbo. Ravno tako se loči po samostojnih hišnih številkah.

Poraba rezervnega sklada:
Sredstva rezervnega sklada je mogoče porabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav, ki so predvidene v sprejetem načrtu vzdrževanja, ter za nujna vzdrževalna dela.
Nujna vzdrževalna dela so tista vzdrževalna dela, ki niso predvidena v načrtu vzdrževanja in s katerimi bi bilo nerazumno odlašati, ker bi se zaradi tega lahko nastala večja škoda.
Nujna vzdrževalna dela so tudi tista dela, ki jih je potrebno izvesti in jih odreja inšpekcijska odločba, če skupni deli večstanovanjske stavbe niso vzdrževani v skladu z normativi za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih stavb ter niso primerni za normalno rabo.

 
PRAVILNIK O VZDRŽEVANJU STAVB:

S klikom odprete pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

Priloga 1: Standardi vzdrževanja stavb in stanovanj
Priloga 2: Standardi opremljanja in vzdrževanja zemljišča stavbe
Priloga 3: Redna vzdrževalna dela manjše vrednosti
Priloga 4: Obratovalni stroški

 
OBRAZEC ZA PRIJAVO STANOVALCEV:

Kliknite za obrazec za prijavo števila ali spremembe števila uporabnikov posamezne enote. 

 

T&S d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana, Tel: 01/839-46-59, 041-740-856, ts@siol.net, www.upravljanje-objektov.si

 

    INFO ZA STANOVALCE:
     Kdo sprejme načrt
       vzdrževanja
     Informacije o rezervnem
       skladu
     Pravilnik o vzdrževanju
       stavb
     Obrazec za prijavo
       stanovalcev
 
     Obrazec SEPA za plačilo
       preko trajnika
 
     Pripombe in nasveti
       stanovalcev za boljše
       sodelovanje
 
    FOTOGALERIJA